بایگانی بخش مسئولین واحد دانشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

مسئولین واحد دانشگاهی

دکتر احسان خامه‌چی ریاست واحد دانشگاهی ماهشهر تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۲-۰۲۱    پست الکترونیک: khamehchiaut.ac.ir مهندس هدی ثامری مدیر علمی تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۳-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۳-۰۲۱    پست الکترونیک: h.sameriaut.ac.ir خانم مرجان تربو مدیر پشتیبانی تلفن: ۵۲۳۴۵۰۰۰۱-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۵-۰۲۱    پست الکترونیک: mtarbooaut.ac.ir خانم سحر نوذری مدیر مالی تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۱-۰۲۱    پست الکترونیک: s.nozariaut.ac.ir مهندس سیدحمید قائم‌مقامی مدیر مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای تلفن: ۵۲۳۴۳۳۱۱-۰۶۱ و ۶۴۵۴۵۵۱۳-۰۲۱ پست الکترونیک: h.ghaemmaghamiaut.ac.ir