واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
آزمایشگاه انتقال حرارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 


لیست تجهیزات
۱) دستگاه انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری
۲) دستگاه انتقال حرارت هدایتی
۳) دستگاه انتقال حرارت تشعشعی
۴) سیستم مبدل های حرارتی:
مبدل حرارتی دو لوله ای
مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی پوسته و لوله
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3797.5842.fa.html
برگشت به اصل مطلب