واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
آزمایشگاه فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

لیست تجهیزات
 1. دستگاه تحقیق قوانین حرکت نیوتن
 2. دستگاه تحقیق قانون تجربی هوک
 3. دستگاه اندازه گیری ضرائب اصطکاک و ایستایی و جنبشی سطوح در تمام
 4. دستگاه اندازه گیری ضریب انبساط خطی میله فلزی
 5. کالریمتر
 6. دستگاه تعیین ضریب رسانش گرمائی میله مسی
 7. دستگاه تحقیق قانون بویل – ماریوت
 8. دستگاه بررسی قوانین حرکت آونگ ساده
 9. دستگاه اندازه گیری شتاب جاذبه زمین با استفاده از آونگ کاتر
 10. آمپرمتر
 11. ولت متر
 12. منبع تغذیه
 13. پل تار
 14. خازن تخت
 15. نوسان ساز
 16. اسیلوسکوپ
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3797.5537.fa.html
برگشت به اصل مطلب