واحد آموزشی بندر ماهشهر- سوابق و فعالیت‌ها
سوابق و فعالیت‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
سوابق و فعالیت های صورت گرفته
 • برگزاری آزمون استخدامی پتروشیمی مارون
 • برگزاری آزمون تبدیل وضعیت جهت کارکنان بانک تجارت
 • برگزاری آزمون تبدیل وضعیت جهت کارکنان پتروشیمی فن آوران
 • اجرای بسته ارتقا شغلی طراحی شده جهت کارکنان پتروشیمی فن آوران
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت شرکت های پتروشیمی منطقه
 • برگزاری آزمون استخدامی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
 • برگزاری آزمون مصاحبه شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
 • برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان پتروشیمی امیرکبیر
 • برگزاری کلاس‌های زبان انگلیسی برای کارکنان پتروشیمی مارون
 • برگزاری آزمون استخدامی شرکت کود اوره لردگان
 • برگزاری آزمون مصاحبه شرکت کود اوره لردگان
 • برگزاری آزمون استخدامی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا
 • برگزاری آزمون مصاحبه شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3738.5353.fa.html
برگشت به اصل مطلب