واحد آموزشی بندر ماهشهر- اساتید
اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
مهندس علی اکبر زارعی
مرتبه علمی: مربی

تلفن:
پست الکترونیک: azareiaut.ac.ir
 
دکتر زاهد احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۵۷۷۷-۰۲۱ 
پست الکترونیک: zahmadiaut.ac.ir
   
دکتر داوود ایرانشاهی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹-۰۲۱
پست الکترونیک: iranshahiaut.ac.ir
   
دکتر مجید عبدوس
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۵۸۰۴-۰۲۱ 
پست الکترونیک: phdabdouss۴۴aut.ac.ir
   
دکتر محمدحسن موسی‌زاده
مرتبه علمی: استادیار
همکار از: دانشکده شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۵۸۰۱-۰۲۱ 
پست الکترونیک: mousazadehaut.ac.ir
 
دکتر کاووس فلامکی
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۰-۰۲۱ 
پست الکترونیک: c.falamakiaut.ac.ir
 
دکتر فرامرز افشارطارمی
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۰۱-۰۲۱ 
پست الکترونیک: afsharaut.ac.ir
 
دکتر سعید پورمهدیان
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۱۱-۰۲۱ 
پست الکترونیک: pourmahdaut.ac.ir
 
دکتر اعظم جلالی‌آرانی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۰-۰۲۱ 
پست الکترونیک: ajalaliaut.ac.ir
 
دکتر مهدی رفیع‌زاده
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۰۵-۰۲۱ 
پست الکترونیک: mehdiaut.ac.ir
 
دکتر احمد عارف‌آذر
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۳۰-۰۲۱ 
پست الکترونیک: arefazaraut.ac.ir
 
دکتر گیتی میرمحمدصادقی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۴۲-۰۲۱ 
پست الکترونیک: gsadeghiaut.ac.ir
 
دکتر حسین نازک‌دست
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی پلیمر

تلفن: ۶۴۵۴۲۴۳۲-۰۲۱ 
پست الکترونیک: nazdastaut.ac.ir
 
دکتر محمد رحمانی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸-۰۲۱ 
پست الکترونیک: m.rahmaniaut.ac.ir
 
دکتر سجاد حبیب‌زاده
مرتبه علمی: استادیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۵-۰۲۱ 
پست الکترونیک: sajjad.habibzadehaut.ac.ir
 
دکتر فریبرز رشیدی
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۰-۰۲۱ 
پست الکترونیک: rashidiaut.ac.ir
 
دکتر حمیدرضا نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۷-۰۲۱ 
پست الکترونیک: h.norouziaut.ac.ir
 
دکتر علیمحمد سهل‌الدین
مرتبه علمی: استادیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴-۰۲۱ 
پست الکترونیک: sahlodinaut.ac.ir
 
دکتر سیدعلیرضا حسین‌زاده‌حجازی
مرتبه علمی: استادیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۲-۰۲۱ 
پست الکترونیک: a.hejaziaut.ac.ir
 
دکتر علی کارگری
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۷-۰۲۱ 
پست الکترونیک: kargariaut.ac.ir
 
دکتر عباس نادری‌فر
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۸-۰۲۱ 
پست الکترونیک: naderifaraut.ac.ir
 
دکتر فرزین ذکایی‌آشتیانی
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴-۰۲۱ 
پست الکترونیک: zokaeeaut.ac.ir
 
دکتر بهرام ناصرنژاد
مرتبه علمی: استاد
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۲۹۱-۰۲۱ 
پست الکترونیک: bananaaut.ac.ir
 
دکتر غلامرضا پازوکی
مرتبه علمی: دانشیار
همکار از: دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹-۰۲۱ 
پست الکترونیک: ghpazukiaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3667.5145.fa.html
برگشت به اصل مطلب