واحد آموزشی بندر ماهشهر- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
مهندس علی اکبر زارعی
مرتبه علمی: مربی
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۳-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۳-۰۲۱   
پست الکترونیک: azareiaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3667.5145.fa
برگشت به اصل مطلب