واحد آموزشی بندر ماهشهر- مسئولین واحد دانشگاهی
مسئولین واحد دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
دکتر احسان خامه چی
رئیس واحد دانشگاهی ماهشهر
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۲-۰۲۱    دورنگار: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: khamehchiaut.ac.ir
مهندس علی اکبر زارعی
معاونت واحد دانشگاهی ماهشهر
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۳۳-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۳-۰۲۱    داخلی: ۵۵۰۳
پست الکترونیک: azareiaut.ac.ir
دکتر داود ایرانشاهی
مدیرگروه
تلفن: ۵۲۳۴۱۵۲۹-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۵-۰۲۱   
پست الکترونیک: iranshahiaut.ac.ir
مهندس سیدحمید قائم مقامی
رئیس مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای
تلفن: ۵۲۳۴۳۳۱۱-۰۶۱ 
پست الکترونیک: h.ghaemmaghamiaut.ac.ir
مهندس هدی ثامری
مسئول آزمایشگاه‌ها
تلفن: ۵۲۳۴۲۷۷۹-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۶-۰۲۱   
پست الکترونیک: h.sameriaut.ac.ir
خانم سحر نوذری
مدیر مالی
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱  و  ۶۴۵۴۵۵۰۱-۰۲۱   
پست الکترونیک: s.nozariaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3666.5144.fa
برگشت به اصل مطلب