واحد آموزشی بندر ماهشهر- مرکز آموزش‌
مرکز آموزشهای عالی و حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
ساختار مرکز آموزش های عالی و حرفه ای
  • توسعه آموزش های کاربردی، حرفه ای و سازمانی
  • مرکز آزمون ها و سنجش مهارتهای شغلی
فعالیت در این بخش از مرکز شامل تهیه و بروزرسانی بانک سئوالات ، مدیریت سامانه آزمون ، مدیریت اجرای آزمون ، طراحی و اجرای بسته های ارتقای شغلی کارکنان می باشد.
  • مشاوره، نیاز سنجی و ارتباط با صنایع مستقر در است
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3664.5139.fa
برگشت به اصل مطلب