دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 | تاریخ ارسال: 1401/4/18 |  دفعات مشاهده: 46 بار
nutrition_link
 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 |  دفعات مشاهده: 512 بار
پرس داغ ۵۰ تن
 | تاریخ ارسال: 1400/10/13 |  دفعات مشاهده: 161 بار
دستگاه دماسنج/هدایت سنج/TDS/NaCl/PHمتر رومیزی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 190 بار
اکسترودر الاستومر
 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 |  دفعات مشاهده: 351 بار
ویسکومتر بروکفیلد
 | تاریخ ارسال: 1399/9/1 |  دفعات مشاهده: 1289 بار
آزمایشگاه رئومتری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 767 بار
دستگاه راکتور بوچی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 642 بار
دستگاه pH متر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 458 بار
دستگاه رفرکتومتر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 333 بار
دستگاه ماکروویو
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 319 بار
دستگاه سانتریفیوژ
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 383 بار
دستگاه آون
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 329 بار
دستگاه آون خلأ
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 342 بار
دستگاه حمام مافوق صوت
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 459 بار
دستگاه تبخیر چرخشی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 498 بار
دستگاه پلاروگرافی- ولتامتری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 2966 بار
دستگاه اسمومتر فشار بخار
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 496 بار
دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 740 بار
مخلوط کن داخلی ۳۵۰ سی‌سی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 370 بار
دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 |  دفعات مشاهده: 1829 بار
آزمایشگاه انتقال حرارت
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 |  دفعات مشاهده: 651 بار
سختی‌سنج راکول
 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 |  دفعات مشاهده: 369 بار
میکروسکوپ نوری
 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 |  دفعات مشاهده: 452 بار
آزمایشگاه عملیات واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 671 بار
آزمایشگاه مکانیک سیالات
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 462 بار
آزمایشگاه فیزیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 662 بار
آزمایشگاه کنترل فرآیند
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 574 بار
آزمایشگاه جداسازی و غشاء
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 305 بار
آزمایشگاه پلیمر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 422 بار
آزمایشگاه شیمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 345 بار
آزمایشگاه رآکتور و کاتالیست
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 347 بار
کارگاه لاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 457 بار
کروماتوگرافی ژل تراوایی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1930 بار
گاز کروماتوگرافی/ طیف سنجی جرمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 552 بار
دستگاه گاز کروماتوگرافی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 859 بار
آزمایشگاه کروماتوگرافی و عکسبرداری
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 695 بار
آزمایشگاه و کارگاه پژوهشی کامپوزیت
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 306 بار
قالبگیری فیلم دمشی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 340 بار
مخلوط کن داخلی ۵۰ سی‌سی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 505 بار
گرانول ساز
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 350 بار
اکسترودر دو پیچه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 660 بار
اکسترودر تک پیچه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 408 بار
کارگاه پلاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 633 بار
آزمایشگاه و کارگاه پژوهشی الاستومر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 312 بار
اسمومتر فشار بخار
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 808 بار
جهندگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 405 بار
دستگاه اندازه‌گیری سختی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 407 بار
ناچ زدن
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 345 بار
ستون اندازه‌گیری دانسیته
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 905 بار
دیلاتومتر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 561 بار
مقاومت ضربه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 565 بار
دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1417 بار
مقاومت در برابر احتراق
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 354 بار
سفتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 406 بار
دستگاه خزش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 350 بار
پانچ
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 344 بار
خستگی دینامیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 379 بار
نقطه ژل شدگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 359 بار
نقطه ژل شدگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 668 بار
مقاومت پارگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 390 بار
تست سایش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 554 بار
سختی برحسب Shore D
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 399 بار
کشش/خمش/فشار
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 544 بار
دستگاه اندازه گیری نقطه نرمی و دمای واپیچش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 807 بار
اندازه‌گیری شاخص جریان مذاب
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 493 بار
آزمون ضربه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 485 بار
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1277 بار
دستگاه آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 573 بار
دستگاه آنالیز گرما وزن سنجی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 950 بار
دستگاه آنالیز مکانیکی دینامیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 913 بار
دستگاه آنالیز گرما وزن سنجی/آنالیز حرارتی تفاضلی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 828 بار
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 722 بار
رئومتر موئینه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 486 بار
رئومتر طیف سنجی مکانیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 694 بار
رئومتر لاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 656 بار
تجهیزات دیگر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 750 بار
آنالیز عنصری کربن-هیدروژن-نیتروژن-گوگرد-اکسیژن
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 984 بار
طیف سنجی مرئی - فرابنفش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1528 بار
طیف سنجی جذب اتمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1527 بار
طیف سنجی مادون قرمز - تبدیل فوریه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2106 بار
آزمایشگاه طیف سنجی-خوردگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 652 بار