کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 

مهندس سیدمحمودرضا موسوی‌حکمتی

کارپرداز دفتر تهران

۶۴۵۴۵۵۱۰ (۹۸۲۱+) 🕿
 ۶۶۹۶۶۶۰۳ (۹۸۲۱+) 🕿
۶۶۹۶۶۶۰۴ (۹۸۲۱+) 🕿
۶۶۴۶۰۰۳۲ (۹۸۲۱+) 🕿

تاج امیری

مسئول دفتر مالی اداری

t.amiriaut.ac.ir
۵۲۳۴۵۰۰۲ (۹۸۶۱+) 🕿

 

مرجان ساکی

کارشناس مرکز آموزش‌های عالی و حرفه ای - سرپرست مرکز زبان بین المللی واحد

m.sakiaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۵۱۹ (۹۸۲۱+) 🕿
۵۲۳۴۵۲۹۷ (۹۸۶۱+) 🕿
 

مهندس رضا بخشی‌زاده

کارشناس آزمایشگاه‌ها

r.bakhshiaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۵۰۶ (۹۸۲۱+) 🕿
۵۲۳۴۲۷۷۹ (۹۸۶۱+) 🕿

زهرا آقاجری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

mahgradaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۵۰۴ (۹۸۲۱+) 🕿
 ۵۲۳۴۱۵۲۹ (۹۸۶۱+) 🕿

مهندس فرشته دارابی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت

fdarabiaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۵۰۷ (۹۸۲۱+) 🕿
۵۲۳۴۱۵۳۷ (۹۸۶۱+) 🕿
 

مهندس سیدمسعود موسوی

کارشناس رایانه

sm_mousaviaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۵۱۱ (۹۸۲۱+) 🕿

جمال ابراهیمی

کارپرداز واحد ماهشهر 

مهندس آرزو لارتی


کارشناس آزمایشگاه‌ها

a.lartiaut.ac.ir
۵۲۳۴۲۷۷۹ (۹۸۶۱+) 🕿
 

مهندس مریم پورمهدی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

۶۴۵۴۵۵۰۶ (۹۸۲۱+) 🕿
۵۲۳۴۲۷۷۹ (۹۸۶۱+) 🕿

مهندس محمد مسکین‌زاده

امور خوابگاه‌ها

۵۲۳۴۵۰۰۲ (۹۸۶۱+) 🕿 
 
 
     

دفعات مشاهده: 5150 بار   |   دفعات چاپ: 301 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر