شورای دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد
ترکیب شورای دانشگاه:
 • اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه
 • روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها
 • دو نفر از اعضاء هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی از قبیل شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای پژوهشی و شورای دانشجویی و ... به انتخاب شورای مربوطه و حکم رئیس دانشگاه
 • دو نفر از اعضاء هیأت علمی در مرتبه حداقل دانشیاری با انتخاب رئیس دانشگاه.


*ریاست شورا بر عهده رئیس دانشگاه می باشد

* مدت عضویت اعضاء حقیقی شورای دانشگاه به مدت دو سال می باشد
 
وظایف و اختیارات:
 • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه 
 • بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب .
 • بررسی و تصویب ضوابط تعیین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات .
 • بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها .
 • بررسی سالانه امکانات علمی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازها و اقدام برای تأمین آنها .
 • بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت .
 • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی .
 • تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن.